汉语拼音大全
  • 2014-07-21发布
  • 2014-07-21修改

大陆拼音 a ai an ang ao
台湾拼音 a ai an ang ao

大陆拼音 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu
台湾拼音 ba bai ban bang bao bei ben beng bi bian biao bie bin bing bo bu

陆 ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chi chong chou chu chuai chuan chuang chui chun chuo ci cong cou cu cuan cui cun cuo
台  ca cai can cang cao ce cen ceng cha chai chan chang chao che chen cheng chih chong chou chu chuai chuan chuang chuei chun chuo cih cong cou cu cuan cuei cun cuo

大陆拼音 da dai dan dang dao de dei deng di dian diao die ding diu dong dou du duan dui dun duo
台湾拼音 da dai dan dang dao de dei deng di dian diao die ding diou dong dou du duan duei dun duo

大陆拼音 e en er
台湾拼音 e en er

大陆拼音 fa fan fang fei fen feng fo fou fu
台湾拼音 fa fan fang fei fen fong fo fou fu

大陆拼音 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang gui gun guo
台湾拼音 ga gai gan gang gao ge gei gen geng gong gou gu gua guai guan guang guei gun guo

大陆拼音 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang hui hun huo
台湾拼音 ha hai han hang hao he hei hen heng hong hou hu hua huai huan huang huei hun huo

大陆拼音 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jiong jiu ju juan jue jun
台湾拼音 ji jia jian jiang jiao jie jin jing jyong jiou jyu jyuan jyue jyun

大陆拼音 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kui kun kuo
台湾拼音 ka kai kan kang kao ke ken keng kong kou ku kua kuai kuan kuang kuei kun kuo

大陆拼音 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liu long lou lu lv luan lve lun luo
台湾拼音 la lai lan lang lao le lei leng li lia lian liang liao lie lin ling liou long lou lu lyu luan lyue lun luo

大陆拼音 ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miu mo mou mu
台湾拼音 ma mai man mang mao me mei men meng mi mian miao mie min ming miou mo mou mu

大陆拼音 na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niu nong nu nv nuan nve nuo
台湾拼音 na nai nan nang nao ne nei nen neng ni nian niang niao nie nin ning niou nong nu nyu nuan nyue nuo

大陆拼音 o ou
台湾拼音 o ou

大陆拼音 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu
台湾拼音 pa pai pan pang pao pei pen peng pi pian piao pie pin ping po pou pu

大陆拼音 qi qia qian qiang qiao qie qin qing qiong qiu qu quan que qun
台湾拼音 ci cia cian ciang ciao cie cin cing cyong ciou cyu cyuan cyue cyun

大陆拼音 ran rang rao re ren reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
台湾拼音 ran rang rao re ren reng rih rong rou ru ruan ruei run ruo

陆 sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shi shou shu shua shuai shuan shuang shui shun shuo si song sou su suan sui sun suo
台  sa sai san sang sao se sen seng sha shai shan shang shao she shei shen sheng shih shou shu shua shuai shuan shuang shuei shun shuo sih song sou su suan suei sun run

大陆拼音 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tui tun tuo
台湾拼音 ta tai tan tang tao te teng ti tian tiao tie ting tong tou tu tuan tuei tun tuo

大陆拼音 wa wai wan wang wei wen weng wo wu
台湾拼音 wa wai wan wang wei wun wong wo wu

大陆拼音 xi xia xian xiang xiao xie xin xing xiong xiu xu xuan xue xun
台湾拼音 si sia sian siang siao sie sin sing syong siou syu syuan syue syun

大陆拼音 ya yai yan yang yao ye yi yin ying yong you yu yuan yue yun
台湾拼音 ya yai yan yang yao ye yi yin ying yong you yu yuan yue yun

陆 za zai zan zang zao ze zei zen zeng zha zhai zhan zhang zhao zhe zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhu zhua zhuai zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zong zou zu zuan zui zun zuo
台  za zai zan zang zao ze zei zen zeng jha jhai jhan jhang jhao jhe jhei jhen jheng jhih jhong jhou jhu jhua jhuai jhuan jhuang jhuei jhun jhuo zih zong zou zu zuan zuei zun zuo